WEDSTRIJDREGLEMENT

 

1. Algemene bepaling

De Spelregels voor Wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond zijn van toepassing met uitzondering van in dit reglement aangegeven artikelen. Bridgeclub Mierlo is niet aangesloten bij de NBB. In de bijlage worden richtlijnen gegeven over organisatorische zaken. Het bestuur kan de bijlage op ieder moment wijzigen. De wijziging is geldig na mededeling aan de leden.

 

2. Indeling speeljaar en wedstrijdvorm

Een speeljaar omvat een aantal wedstrijden (zittingen) die gelden voor de competitie en daarnaast een kerstdrive en een slotdrive die niet bij de competitie horen. Een competitiewedstrijd bestaat uit 24 spellen die in 6 ronden van 4 spellen worden gespeeld volgens een gidskaart. De wedstrijdvorm is de parenwedstrijd volgens Multiplex schema.

 

3. Competitie en klassementen

De competitie bestaat uit twee klassementen:
- Het algemeen klassement loopt over een heel speeljaar. De eindscore per paar bestaat uit de som van de percentagescores die worden behaald. De voor een wedstrijd toegekende percentagescore in het algemeen klassement wordt gevormd door de score in het lijnenklassement zoals gedefinieerd in artikel 5 en een lijnsterktecompensatie.
- Het slemklassement loopt eveneens over een heel speeljaar. De eindscore per paar bestaat uit de som van de slempunten die worden behaald. Slempunten behaald als combipaar bestaande uit twee leden gelden voor beide paren waaruit het combipaar werd gevormd. Slempunten behaald door een lid dat speelt met een invaller die geen lid is gelden voor het paar waarvan het lid deel uitmaakt.

 

4. Lijnenindeling

Het aantal ingedeelde paren per lijn wordt bij begin van het speeljaar door de WL vastgesteld en is minimaal 12. Het aantal lijnen waarin gespeeld wordt is afhankelijk van het aantal spelende leden. De paren worden voor het begin van het speeljaar ingedeeld op grond van de regels:
- Voor ongewijzigde paren is de eindklassering in het algemeen klassement van het voorgaande speeljaar uitgangspunt.
- Een gewijzigd paar waarvan beide spelers al lid waren wordt ingedeeld conform de eerste regel, op grond van een gemiddelde score van de paren waartoe de spelers behoorden.
- Gewijzigde paren met één nieuw lid worden ingedeeld in een door de WL aan te wijzen lijn waarbij gelet wordt op de eindklassering van de speler die al lid was en op de speelsterkte van het nieuwe lid.
- Paren bestaande uit twee nieuwe leden worden ingedeeld in de laagste lijn tenzij de WL indeling in een hogere lijn wenselijk acht.
Er wordt gespeeld in lijnen van maximaal 20 paren en minimaal 8 paren. Indien lijnen incidenteel samengevoegd moeten worden kan de WL scorecorrecties toepassen. Als de inschrijving voor de wedstrijd in meer dan één lijn een oneven aantal paren oplevert zal een combitafel worden toegepast.

 

5. Lijnenklassement, periode, promotie- en degradatieregeling

Een periode is een aaneengesloten blok van wedstrijden waarna promotie en degradatie plaatsvindt. Over deze wedstrijden wordt een lijnenklassement bijgehouden. De score die men behaalt in het lijnenklassement bestaat uit de behaalde wedstrijdpunten uitgedrukt als percentage van het maximaal te behalen aantal wedstrijdpunten en eventuele correcties volgens artikelen 6 en 9. Het aantal paren dat degradeert is afgerond een kwart van het aantal in de lijn ingedeelde paren. Het aantal paren dat promoveert uit de lijn eronder is hiermee in overeenstemming. De WL kan echter lopende de competitie lijngrootten aanpassen en afwijken van genoemde aantallen.
Speciale situaties:
- Bij gelijke stand degradeert het paar dat de grootste verschillen in percentagescore haalde in de afgelopen periode.
- Bij gelijke stand promoveert het paar dat de kleinste verschillen in percentagescore haalde in de afgelopen periode.
- Een paar dat in de afgelopen periode nooit in de vaste paarsamenstelling heeft gespeeld komt niet in aanmerking voor promotie.
- Alleen met goedkeuring van het bestuur kan worden afgezien van promotie.
- Als de ijskastregeling (artikel 10) op een paar van toepassing is blijft dat paar ingedeeld in dezelfde lijn.

 

6. Invallers en combiparen, wijziging van paarsamenstelling

Ieder spelend lid dient met een ander spelend lid een bridgepaar te vormen. Het is echter toegestaan om incidenteel in afwijkende paarsamenstelling of tijdelijk zonder vaste partner te spelen. Dit ter beoordeling van het bestuur.
Er zijn twee mogelijkheden:
- Twee leden vormen een combipaar. De score geldt dan voor beide paren waaruit het combipaar werd gevormd maar is gebonden aan grenzen. Een combispeler die in een andere lijn speelt dan de eigen lijn krijgt een bonus voor het spelen in een hogere lijn en een malus voor het spelen in een lagere lijn. De correctie is de helft van de lijnsterktecompensatie zoals genoemd in artikel 3.
- Een lid speelt met een invaller die geen lid is. De score geldt voor het paar waarvan het lid deel uitmaakt maar is gebonden aan grenzen. Er wordt van uit gegaan dat de invaller van gelijke speelsterkte is als het lid. De WL kan echter de speelsterkte van een invaller als hoger beoordelen en daarvoor een partnersterktecompensatie toepassen.
Daarnaast gelden de regels:
- Een paar mag zich niet laten vervangen door twee andere spelers.
- Een paar van welk beide leden aanwezig zijn kan niet worden gesplitst.
- Een spelend lid dat aan een wedstrijd meedoet neemt altijd deel aan de competitie en kan niet buiten mededinging spelen.
- Verandering van samenstelling van een bridgepaar gedurende de competitie is éénmaal toegestaan. De WL bepaalt de consequenties voor de scoreberekening.
- Twee niet-leden mogen als paar alleen met goedkeuring van het bestuur ter kennismaking meespelen. Hierbij zal beïnvloeding van de competitie zoveel mogelijk worden vermeden.

 

7. Melding afwezigheid en bijzondere situaties

Het afwezig zijn van beide leden van een paar en de vorming van een combipaar moet voor aanvang van de wedstrijd bij het bestuur bekend zijn. Het spelen met een invaller moet bij aanvang van de wedstrijd worden gemeld. Indien hiervan wordt afgeweken kan een strafscore worden toegepast.

 

8. Laatkomersregeling, gedeeltelijke deelname

Een paar dat pas na het begin van de wedstrijd zich voor deelname meldt wordt toegelaten onder de volgende voorwaarden.
Er worden twee gevallen onderscheiden:
- Laatkomend paar zal tijdens de eerste speelronde een wachttafel hebben. Het laatkomende paar wordt nu ingedeeld in een door de WL aan te wijzen lijn. Is dit niet mogelijk óf komt het laatkomende paar na afloop van de eerste speelronde binnen dan kan dat paar niet meer meespelen en wordt een arbitrale score toegekend.
- Laatkomend paar zal een wachttafel opheffen. Het laatkomende paar kan meespelen in de lijn die de wachttafel op dat moment heeft. Dit kan eveneens na de eerste speelronde nog worden toegestaan. Voor spellen die door te laat komen, weigering om te spelen of voortijdig danwel tijdelijk verlaten van de zitting niet gespeeld worden geldt: er wordt een nadelige arbitrale score gegeven aan het overtredende paar en tenminste een gemiddelde arbitrale score aan het niet-overtredende paar.

 

9. Spelen in een andere lijn.

De WL kan paren in een andere lijn laten spelen dan waarin zij zijn ingedeeld. De score in het lijnenklassement voor de wedstrijd wordt dan verhoogd als in een hogere lijn gespeeld moet worden en verlaagd als in een lagere lijn gespeeld moet worden. De correcties zijn in overeenstemming met de lijnsterktecompensaties zoals genoemd in artikel 3.

 

10. IJskastregeling

Een paar dat gedurende een gehele competitieperiode of langer niet in staat is aanwezig te zijn kan een verzoek indienen voor ontheffing van degradatie en verhoging van de score bij afwezigheid. Het bestuur zal dit per geval beoordelen.

 

11. Naspelen van spellen, tijdsoverschrijding

Naspelen van spellen is niet toegestaan. Een spel dat niet gespeeld is voor het einde van de speelronde moet als 'niet gespeeld' worden ingevoerd. Echter een spel waarvan het afspelen voor het einde van de speelronde is begonnen moet worden afgemaakt. Als de WL van mening is dat de verantwoordelijkheid voor het niet spelen van een spel bij één paar ligt kan voor dat paar een procedurele straf worden toegepast. Paren die niet op tijd aan een ronde kunnen beginnen doordat de speeltafel nog bezet is of doordat tegenstanders nog niet aanwezig zijn kunnen dit bij de WL melden. Hun recht op voldoende speeltijd zal dan worden gewaarborgd en overtredende spelers kunnen worden bestraft.

 

12. Annuleren van spellen

Als toevoeging op het artikel "Onklaar bord" van de NBB mag de WL een onklaar bord annuleren. Een procedurele straf kan worden toegepast.

 

13. Arbitrage

De WL kan arbitrage delegeren naar een arbiter. Aanwijzingen van de arbiter moeten worden opgevolgd.

 

14. Protesten

Het hoofdstuk "Protesten" van de NBB is gedeeltelijk van toepassing. Omdat Bridgeclub Mierlo niet is aangesloten bij de NBB is van het artikel "Gang van zaken bij het indienen van een protest" alleen subartikel A "Geen protestcomité" van toepassing. Het artikel "Het recht om te protesteren" is normaal van toepassing.

 

September 2015