ADMINISTRATIEVE REGELS

 

1. Bestuur

Bridgeclub Mierlo kent geen statuten. Het bestuur zal echter de volgende regels in acht nemen:
- Het bestuur organiseert aan het begin van een competitiejaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). De agenda wordt minstens twee weken voordat de ALV plaatsvindt verzonden.
- Vaste agendapunten zijn het financiële overzicht over het afgelopen boekjaar, het verslag van de kascommissie, déchargering van penningmeester en bestuur en bestuursverkiezing.
- Tot twee dagen voor de ALV mogen agendapunten worden aangemeld en kunnen leden zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.
- Wijziging van de contributie wordt altijd in stemming gebracht.

Voor iedere ledenvergadering geldt:
- Onderwerpen die in stemming gebracht worden leiden tot een besluit op grond van een gewone meerderheid.
- Bestuursleden mogen niet stemmen over dechargering en bestuursverkiezing, over andere onderwerpen wel.

Over alle niet door het voorgaande geregelde zaken beslist het bestuur.

 

2. Wachtlijstregeling

Het maximale aantal paren dat kan deelnemen aan de competitie wordt vastgesteld door het bestuur. Wanneer het maximum is bereikt komen kandidaat-leden op een wachtlijst. Zodra er ruimte is voor een nieuw paar komen personen die het langst op de wachtlijst staan het eerst in aanmerking om lid te worden.

Als er ruimte is voor één nieuw lid dat samen gaat spelen met iemand die al lid is dan mag het nieuwe lid iemand zijn die niet op de wachtlijst staat. Het op deze wijze ontstane nieuwe paar moet minstens een kalenderjaar ongewijzigd blijven en deelnemen aan de competitie. Stopt het nieuwe paar echter binnen het jaar dan wordt het nieuwe lid teruggeplaatst op de wachtlijst. Als aanmelddatum geldt de datum waarop het bestaande lid het bestuur mededeelde dat het nieuwe lid de partner zou worden.

NB: splitsing van een paar leidt niet tot ruimte voor nieuwe leden als daardoor het maximum aantal spelende paren zou worden overschreden.

 

3. Donateurs

Een donateur is een lid dat contributie betaalt maar niet deelneemt aan de competitie. Een donateur heeft het recht deel te nemen aan kerstdrive en slotdrive en kan meedingen naar de op die drives te verdelen prijzen. De donateur heeft echter voor de competitie dezelfde status als een niet-lid en kan geen aanspraak maken op deelname aan competitiewedstrijden. Als een donateur wil gaan deelnemen aan de competitie dan heeft deze voorrang op eventuele kandidaat-leden.

 

4. Kerstdrive en Slotdrive

Bij de Kerstdrive en Slotdrive geldt de regel dat alleen met een invaller die geen lid is mag worden gespeeld als alle mogelijkheden voor het vormen van vervangende paren bestaande uit leden en donateurs zijn onderzocht. De prijzen die verbonden zijn aan Kerstdrive en Slotdrive worden toegekend aan de aanwezige spelers.

 

 

Juli 2019