BRIDGECLUB DOUBLET

Tekstvak: Home

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 1. Oprichting

Bridgeclub Doublet is opgericht in mei 1984.

 

Artikel 2. Doel

Het doel van de vereniging is het beoefenen van het bridgespel in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 3. Leden

Leden kunnen zijn: inwoners van Mierlo en omgeving.

 

Artikel 4. Maximum ledental

Het maximum aantal leden is afhankelijk van de beschikbare ruimte; het bestuur zal jaarlijks hieromtrent een voorstel doen aan de Algemene Ledenvergadering.

 

Artikel 5. Rechten

Alle leden hebben stemrecht op de vergadering en mogen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten deelnemen.

 

Artikel 6. Plichten

Alle leden zijn gehouden aan de in de reglementen genoemde regels.

 

Artikel 7. Contributiejaar

Het contributiejaar loopt van het einde tot het begin van de zomervakantie.

 

Artikel 8. Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden, gekozen door de Algemene Ledenvergadering; de voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden binnen het bestuur verdeeld. Bestuursleden worden voor 3 jaren gekozen en zijn na afloop van hun zittingsperiode terstond herkiesbaar. Het bestuur regelt de gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (overheid, andere verenigingen e.d.). Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast.

 

Artikel 9. Algemene Ledenvergadering

Minstens eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid, alsmede wordt een plan voor het volgende verenigingsjaar voorgelegd. Ledenvergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief van het bestuur of van 5 of meer leden die langer dan 1 jaar lid zijn.

 

Artikel 10. Besluiten

Besluiten in de Algemene Ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 

Artikel 11. Kascommissie

Door de Algemene Ledenvergadering worden twee niet-bestuursleden, alsmede een reservelid, aangewezen als leden van de kascommissie. Zij controleren het financieel beleid eenmaal per jaar en adviseren de Algemene Ledenvergadering tot décharge van penningmeester en bestuur.

 

Artikel 12. Bevoegdheid bestuur

Het bestuur beslist in zaken waarin dit reglement niet voorziet. De Algemene Ledenvergadering kan echter bij meerderheid van stemmen een dergelijke beslissing veranderen.

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergaderingen van 4 september 1989, 27 augustus 1990 en 31 augustus 1998. Geactualiseerd door het bestuur op 11 september 2017.